OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2019

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 


Termin składania wniosków:
od dnia 25 kwietnia 2019 r. do dnia 10 maja 2019 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Słowackiego 14 lok. 8
98 – 100 Łask

Zakres tematyczny operacji:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:

 • do 70 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;
 • do 100 % kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD.

Wysokość pomocy:

 • Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • Wysokość pomocy przyznawana na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 zł.
 • przepisów nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych.
 • Całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 165 543,31 /2 = 82 771,65 zł
Z uwagi na konieczność realizacji zaplanowanych wskaźników maksymalna kwota pomocy wynosi do 82 771,65 zł

 
ZAŁĄCZNIKI

 1. Ogłoszenie o naborze nr 3/2019
 2. Wniosek z załącznikami 
 3. Załączniki dodatkowe
 • formularz uzasadnienia spełnienia kryterium -załącznik nr 1 (.pdf .docx)
 • zobowiązania wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informacji 
  o pomocy otrzymanej za pośrednictwem LGD oraz wypełnienia ankiet monitorujących realizację operacji na potrzeby LGD załącznik nr 2 (.pdf .docx)
 • oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych ((Rodo_klauzule , Rodo_klauzule)
 1. Kryteria wyboru operacji
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 3. Procedury naboru wniosków

 

Portal ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców - w celu zapewnienia Wnioskodawcom /Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty 
w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy /Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych 
w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś342
Wczoraj955
Bieżący tydzień3595
Bieżący miesiąc11526
Wszystkich1344535