Lokalna Grupa Działania (LGD) w ramach tego działania może ubiegać się o pomoc finansową na realizację projektów współpracy międzyregionalnej (międzyterytorialnej) oraz międzynarodowej (transnarodowej).

W ramach działania wyróżnia się:
- operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy
- operację polegającą na realizacji projektu współpracy

W ramach każdej operacji składany jest oddzielny wniosek o przyznanie pomocy (WoPP) i zawierane są dwie oddzielne umowy przyznania pomocy. Każda z operacji kończy się złożeniem oddzielnego wniosku o płatność ostateczną.


Wnioski o przyznanie pomocy można składać nie później niż:
- do dnia 30 czerwca 2013 r. - w przypadku przygotowania projektu współpracy
- do dnia 31 grudnia 2013 r. - w przypadku realizacji projektu współpracy

Wniosek o przyznanie pomocy na przygotowanie projektu współpracy składa każda LGD w Urzędzie Marszałkowskim, na obszarze którego znajduje się jej siedziba.
Wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy składa jedna LGD krajowa - koordynująca LGD, która jest umocowana do działania w imieniu pozostałych LGD krajowych uczestniczących w jego realizacji w Urzędzie Marszałkowskim, na obszarze którego znajduje się jej siedziba.

Limit środków w ramach działania dla jednej LGD obliczany jest w oparciu o iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.
Limit środków LGD "Dolina rzeki Grabi" na wdrażanie projektów współpracy wynosi: 246 960,00 zł

Jakie warunki muszą być spełnione, aby uzyskać pomoc na przygotowanie projektu współpracy?

Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy, jeżeli projekt ten:
1. jest zgodny z LSR, aczkolwiek nie musi być w niej zawarty;
2. jest międzyterytorialny lub transnarodowy (międzynarodowy);
3. uwzględnia udział przynajmniej jednej LGD wybranej w ramach osi Leader (założenie projektów współpracy dopuszcza włączenie do współpracy innych niż lokalne grupy działania partnerstw publiczno-prywatnych – ważne jest jednak, aby spełniały warunki określone w art. 39 Rozporządzenia 1974/2006);
4. obejmuje wdrożenie wspólnego przedsięwzięcia;
5. nie przewiduje finansowania z udziałem innych środków publicznych;

a także, gdy operacja:

6. będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, czyli zostaną złożone nie więcej niż dwa wnioski o płatność;
7. zostanie zakończona w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r., co oznacza, że na przygotowanie projektu partnerzy zasadniczo mają maksymalnie 12 miesięcy, ale jeżeli wnioski zostaną złożone (gdyż każdy partner składa swój własny wniosek obejmujący tę cześć projektu za którą odpowiada) np. w czerwcu 2013 r., to na przygotowanie projektu jest tylko 6 a nie 12 miesięcy;
8. wniosek o płatność ostateczną obejmował będzie co najmniej 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby uzyskać pomoc na realizację projektu współpracy?

Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na realizacji projektu współpracy, jeżeli:
1. projekt jest międzyterytorialny lub transnarodowy (międzynarodowy);
2. projekt uwzględnia udział przynajmniej jednej LGD wybranej w ramach osi Leader (założenie projektów współpracy dopuszcza włączenie do współpracy innych niż lokalne grupy działania partnerstw publiczno-prywatnych – ważne jest jednak, aby spełniały warunki określone w art. 39 rozporządzenia 1974/2006);
3. projekt uwzględnia odpowiedzialność koordynującej LGD za wdrożenie;
4. projekt obejmuje wdrożenie wspólnego przedsięwzięcia;
5. projekt nie przewiduje finansowania z udziałem innych środków publicznych;
6. projekt jest zgodny ze wszystkimi LSR realizowanymi przez LGD krajowe;
7. projekt uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, jaką można przyznać w ramach oceny zgodności projektu współpracy z kryteriami wyboru projektów współpracy;
8. w ramach projektu wskazano osobę koordynującą oraz nadzorującą wdrażanie, finansowanie, promocję i monitorowanie projektu współpracy, czyli koordynatora projektu współpracy, a w przypadku gdy żadna z LGD krajowych uczestniczących realizacji międzynarodowego projektu współpracy nie jest koordynującą LGD – również osobę koordynującą oraz nadzorującą wdrażanie, finansowanie, promocję i monitorowanie tego projektu, ze strony
jednej spośród LGD krajowych – koordynatora krajowego;
9. cele tego projektu są mierzalne, określone w czasie i możliwe do osiągnięcia w okresie jego realizacji;
10. projekt będzie realizowany w nie więcej niż ośmiu etapach, przy czym w jednym roku w nie więcej niż czterech etapach. Oznacza to, że w jednym roku można będzie złożyć nie więcej niż cztery wnioski o płatność, przy czym nie muszą one być składane cyklicznie, w równych odstępach czasu (np. raz na kwartał). Bardzo prawdopodobna jest sytuacja, w której trzy pierwsze wnioski o płatność zostaną złożone np. w miesięcznych odstępach czasu, a czwarty po 6 miesiącach od terminu złożenia trzeciego, gdyż terminy składania wniosków o płatność są ściśle związane z terminami zakończenia poszczególnych etapów projektu. Z kolei terminy zakończenia etapów projektu są uzależnione od jego specyfiki;
11. projekt zostanie zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Oznacza to, że na realizację projektu partnerzy zasadniczo mają maksymalnie 48 miesięcy, ale jeżeli realizację projektu rozpoczną dopiero pod koniec okresu programowania np. w grudniu 2013 r., to na realizację projektu jest tylko 18, a nie 48 miesięcy.


Koszty kwalifikowalne

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty poniesione przez LGD w ramach:
- przygotowania projektu współpracy - nie wcześniej niż rok przed dniem złożenia WoPP,
- realizacji projektu współpracy – nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony WoPP (pod warunkiem, że została zawarta umowa przyznania pomocy).

Do kosztów kwalifikowalnych przygotowania projektu współpracy zaliczamy koszty:

1) organizacji i przeprowadzenia spotkań partnerów projektu współpracy, w tym koszty:
a) podróży lub pobytu osób zaangażowanych w przygotowanie projektu współpracy ze strony LGD ubiegającej się o przyznanie pomocy oraz innych LGD będących partnerami projektu współpracy,
b) najmu sprzętu lub pomieszczeń,
c) tłumaczeń,
d) opracowania, druku lub powielenia materiałów;
2) badań, analiz, opracowań, studiów lub planów wykonalności, planów rozwoju gospodarczego lub planów rozwoju przedsiębiorczości oraz dokumentacji technicznej (plany, kosztorysy, opisy techniczne);
3) wynagrodzenia za świadczenie usług prawniczych (w tym np. doradztwa prawnego przy projektowaniu zapisów umowy o wspólnej realizacji projektu współpracy).


Do kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu współpracy zaliczamy koszty:

1) organizacji wyjazdów związanych z realizacją projektu współpracy, w tym koszty:
a) podróży osób zaangażowanych ze strony LGD krajowych w realizację projektu współpracy,
b) tłumaczeń,
c) pobytu osób zaangażowanych ze strony partnerów projektu współpracy będących LGD, w tym również innych niż LGD krajowe;
2) najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu;
3) przygotowania dokumentacji technicznej, badań lub analiz;
4) zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania;
5) zakupu materiałów lub przedmiotów;
6) zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;
7) robót budowlanych;
8) nadzoru autorskiego lub inwestorskiego (w przypadku prowadzenia robót budowlanych w ramach projektu);
9) organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
10) zakupu, opracowania, przygotowania druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów promocyjnych i informacyjnych, w tym audiowizualnych, dotyczących projektu współpracy, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie;
11) wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturalnych lub sakralnych, wykraczających poza obszar LSR;
12) utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej;
13) przygotowania projektów stron internetowych dotyczących realizowanego projektu współpracy oraz prowadzenia i aktualizacji tych stron;
14) wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub świadczenie usług, w celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu współpracy oraz inne koszty ponoszone przez LGD krajowe na podstawie odrębnych przepisów w związku z zawarciem takich umów;
15) opłat sądowych i opłat za licencje lub patenty;
16) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, związanych z pracą koordynatorów projektu współpracy oraz inne koszty ponoszone przez LGD krajowe związane z zatrudnieniem tych osób (koszty te z wyłączeniem kosztów podróży służbowych przekraczające w przeliczeniu na jeden pełny etat dwuipółkrotnie kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, nie są kosztami kwalifikowalnymi)źródło: Przewodnik po projektach współpracy osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, MRiRW Warszawa 2012

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś350
Wczoraj955
Bieżący tydzień3603
Bieżący miesiąc11534
Wszystkich1344543