Działanie ukierunkowane jest na tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesieniem atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

 

Cel działania:

Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwić ma ono rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

 

Na jaki cel można otrzymać pomoc?


Pomoc można uzyskać na:

 1. budowę, przebudowę, remont lub wyposażenie obiektów
  - pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe
  - służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury
 2. kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej
 3. budowę, remont lub przebudowę infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych
 4. zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne
 5. odnawianie, eksponowanie lub konserwację lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci
 6. kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów

Kto może ubiegać się o pomoc?


Pomoc jest przyznawana:

 • gminie
 • instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego
 • osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
 • organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której cele statutowe są zbieżne z celami działania "Odnowa i rozwój wsi"

 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pomoc?

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 • projekt realizowany jest w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców), gminy miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców)
 • projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości
 • projekt nie ma charakteru komercyjnego
 • w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu
 • organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania "Odnowa i rozwój wsi", w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego
 • projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę

 

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji PROW 2007-2013. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś346
Wczoraj955
Bieżący tydzień3599
Bieżący miesiąc11530
Wszystkich1344539