Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Działanie ma przyczyniać się do tworzenia pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach, a także powstawania miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

 

Na jaki cel można otrzymać pomoc?


Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
 2. usług dla ludności
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem
 7. usług transportowych
 8. usług komunalnych
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych
 10. magazynowania lub przechowywania towarów
 11. wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów łąkowych, leśnych itp.)
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

 

Kto może ubiegać się o pomoc?


Pomoc jest przyznawana:

 • rolnikowi lub jego domownikowi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonkowi tego rolnika

 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pomoc?

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 • beneficjent jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia
 • beneficjent jest obywatelem państwa członkowskiego UE
 • beneficjent ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
 • beneficjent nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej (PROW 2004-2006, 2007-2013)
 • działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
 • beneficjent nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej
 • beneficjent 12 miesięcy (poprzedzających miesiąc złożenia wniosku) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS
 • do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika przyznano w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy płatność do gruntów rolnych (dopłatę bezpośrednią)

 

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów wynosi 100 tys. zł w okresie realizacji PROW 2007-2013. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś335
Wczoraj955
Bieżący tydzień3588
Bieżący miesiąc11519
Wszystkich1344528