Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" jest organem wykonawczo-zarządczym Stowarzyszenia, pełni funkcję pomocniczą w realizacji zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju.

Kompetencje Zarządu

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania oraz wykluczania członków Stowarzyszenia
 • ustalanie wysokości składek członkowskich
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
 • realizacja programów i celów Stowarzyszenia
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków
 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków oraz kierowanie całokształtem działalności stowarzyszenia
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych, w tym regulaminów
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
 • opracowywanie projektu aktualizacji LSR do przedłożenia Radzie i Walnemu Zebraniu Członków
 • powoływanie i odwoływanie pracowników biura Stowarzyszenia
 • ustalanie stanu zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników biura Stowarzyszenia
 • ustalanie regulaminu biura Stowarzyszenia
 • realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW 2007-2013, w tym ogłaszanie konkursów, przyjmowanie wniosków i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii
 • opracowywanie projektów, wniosków oraz innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych
 • wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR, za wyjątkiem tych, które należą do wyłącznej kompetencji Rady

Powoływanie Zarządu

Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków spośród członków zebrania. Wyboru Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika dokonują członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

Skład Zarządu

Skład Zarządu liczy 9 osób, w tym Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i Członkowie Zarządu.

W skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi wchodzą:

 1. Prezes - Anna Doliwa (gmina Zelów)
 2. Wiceprezes – Wiktor Śpionek (gmina Dłutów)
 3. Skarbnik - Jadwiga Ratajczyk (gmina Buczek)
 4. Sekretarz - Anna Jurek (gmina Dobroń)
 5. Członek Zarządu – Anna Piórek (gmina Widawa)
 6. Członek Zarządu - Jadwiga Pokora (gmina Łask)
 7. Członek Zarządu – Izabela Kuźniak (Gmina Sędziejowice)
 8. Członek Zarządu – Łukasz Bartosik (gmina Drużbice)

Regulamin Zarządu LGD "Dolina rzeki Grabi"

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś341
Wczoraj955
Bieżący tydzień3594
Bieżący miesiąc11525
Wszystkich1344534