Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

 

 

Na jaki cel można otrzymać pomoc?


Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
 2. usług dla ludności
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem
 7. usług transportowych
 8. usług komunalnych
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych
 10. magazynowania lub przechowywania towarów
 11. wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

 

Kto może ubiegać się o pomoc?


Pomoc jest przyznawana:

 • osobom fizycznym, osobom prawnym podejmującym lub prowadzącym działalność gospodarczą
 • spółkom prawa handlowego nieposiadającym osobowości prawnej, wspólnikom spółek cywilnych prowadzącym działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo oraz spełniającym obowiązujące kryteria dostępu do pomocy
 • beneficjentom, którzy nie ukończyli 60 roku życia oraz nie podlegają przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie

 

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pomoc?

 

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie
 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie
 • siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją - miejsce położenia nieruchomości znajduje się w miejscowości należącej do gminy:
  - wiejskiej
  - miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (lub 20 tys. mieszkańców w przypadku podejmowania lub rozwijania usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa oraz w przypadku grup producentów rolnych wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz organizacji producentów owoców i warzyw)
  - miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
 • biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji
 • w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy Wnioskodawcy nie przyznano pomocy inwestycyjnej w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie objętego Programem Operacyjnym "Kapitał Ludzki 2007-2013"
 • operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych
 • planowania wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 20 tys. zł

 

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów wynosi:

 • 100 tys. zł - jeżeli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji
 • 200 tys. zł - jeżeli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji
 • 300 tys. zł - jeżeli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś1288
Wczoraj958
Bieżący tydzień1288
Bieżący miesiąc19987
Wszystkich1330257