ZAPROSZENIE

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Kolumna Park Hotel, ul. Hotelowa 1, 95-082 Dobroń, Sala „Parkowa” w dniu 15 lutego 2024 r. /czwartek/ o godz. 16:00 /w pierwszym terminie/ lub w przypadku braku co najmniej 1/3 Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” uprawnionych do głosowania, o 30 minut później, czyli o godz. 16:30, w takim przypadku uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Zarządu, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad 1/3 uprawnionych do głosowania członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Członkom Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi” za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia
  31 grudnia 2023 roku.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jawnego trybu głosowania w sprawie wyboru członków władz Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

W złączeniu:

1. Projekty uchwał Walnego Zebrania Członków. 
2. Regulamin Walnego Zebrania
3. Sprawozdanie finansowe

 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

      LGD „Dolina rzeki Grabi”

/-/ Anna Doliwa

 

 

               

 

 

                                                                                                                                                        

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś210
Wczoraj806
Bieżący tydzień2715
Bieżący miesiąc1016
Wszystkich1272679