Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1 w dniu 27 listopada 2017 r. o godzinie 17:00 /w pierwszym terminie/ lub w przypadku braku co najmniej 1/3 Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” uprawnionych do głosowania, o 30 minut później, czyli o godz. 17:30; w takim przypadku uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

W załączeniu:

  1. Projekty uchwał Walnego Zebrania Członków.
Z poważaniem,
Prezes zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi”
/-/ Anna Doliwa

 Strona projektu współpracy "QUIZ"


Wirtualny spacer

Internetowa Baza Turystyczna

 

 


 

Odwiedzin na stronie

Dziś12
Wczoraj431
Bieżący tydzień12
Bieżący miesiąc3732
Wszystkich421691