OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Termin składania wniosków:
od dnia 25 kwietnia 2019 r. do dnia 10 maja 2019 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)


Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Słowackiego 14 lok. 8
98 – 100 Łask

 

Zakres tematyczny operacji:
Wspieramy przedsiębiorczość (Rozwój działalności gospodarczej – utrzymanie zatrudnienia 
w sektorze przedsiębiorstw)

Forma wsparcia:
Refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości nie wyższej niż:
70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, 
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Wysokość pomocy:
Wysokość pomocy wynosi do 25 000,00 zł na operację.
Maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 nie może przekroczyć 300 000,00 zł
Całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 150 000,00 zł.

ZAŁĄCZNIKI 

1. Ogłoszenie o naborze 1/2019 
2. Wniosek z załącznikami 
3. Załączniki dodatkowe 

  • formularz uzasadnienia spełnienia kryterium -załącznik nr 1 (.pdf .docx)
  • zobowiązania wnioskodawcy do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej za pośrednictwem LGD oraz wypełnienia ankiet monitorujących realizację operacji na potrzeby LGD załącznik nr 2 (.pdf .docx)
  • oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych ((Rodo_klauzule , Rodo_klauzule)

   4. Kryteria wyboru operacji

   5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

   6. Procedury naboru wniosków

Portal ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców - w celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.