na opracowanie baz danych informacji turystycznej „Doliny rzeki Grabi”

 

Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask
tel. 043 6762130, godz. 8.00-16.00 (pn-pt)
lgd@dolinagrabi.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask zaprasza do złożenia oferty na opracowanie baz danych informacji turystycznej „Doliny rzeki Grabi” w ramach postępowania związanego z realizacją umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju z dnia 18 czerwca 2009 r. Nr 6933-UM0500015/09 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; oś IV: „Leader” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie merytoryczne i graficzne baz danych informacji turystycznej „Doliny rzeki Grabi” w zakresie walorów turystycznych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”. Bazy danych muszą odpowiadać wizualizacji zgodnej z wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; oś IV: „Leader”. Opracowanie baz danych informacji turystycznej powinno zostać wykonane w wersji papierowej oraz elektronicznej (płyta CD/DVD). Materiały w formie elektronicznej, w szczególności zdjęcia powinny zostać wykonane w sposób umożliwiający umieszczenie ich na stronie internetowej Zamawiającego.

 


Baza informacji turystycznej ma na celu promocję produktów regionalnych, kulinarnych, ludowych, turystycznych, muzycznych, etc. obszaru „Doliny rzeki Grabi”. Powstająca platforma będzie przeznaczona do promocji walorów turystycznych obszaru LGD „Dolina rzeki Grabi”. Opracowane bazy zawierać będą między innymi: opisy, zdjęcia oraz dane tele-adresowe. Informacje po ich przetworzeniu posłużą między innymi do promocji gospodarstw agroturystycznych, łowisk, regionalnych twórców (koroniarek, zespołów muzycznych) i produktów (tj. przykładowo: lokalnego piwa, kwasu chlebowego, chleba, sera). Baza danych informacji turystycznej będzie posiadała nazwę „Made in Grabia” i w jej skład powinny wchodzić w szczególności następujący komponenty:
• „Sztuka made in Grabia”: ośrodki kultury, twórcy ludowi, zespoły ludowe i kapele, lokalne produkty,
• „Kuchnia made in Grabia”: koła gospodyń wiejskich, przepisy kulinarne, restauracje, kawiarnie, bary mleczne,
• „Agro made in Grabia”: ośrodki agroturystyczne, hotele, pensjonaty, kwatery, miejsca wypoczynku,

 

oraz inne zaproponowane przez Wykonawcę, według następującej typologii produktów turystycznych:


• Usługa: przewodnictwo, pilotaż, informacja turystyczna,
• Obiekt: zamek, kościół, obóz wędrowny, wczasy w siodle, „szkoła przetrwania”,
• Impreza: wycieczka, obóz wędrowny, wczasy w „siodle”, „szkoła przetrwania”,
• Wydarzenie: pokaz, prezentacja, wystawa, wydarzenie kulturalne, sportowe, impreza masowa,
• Miejsce: tematyczne szlaki piesze, rowerowe, kajakowe, samochodowe,
• Szlak: region, miejscowość, park, pomnik przyrody.


Materiały do składu komputerowego, tj. teksty i zdjęcia zostaną opracowane przez Wykonawcę we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z szatą graficzną przyjętą przez Zamawiającego.


W celu pozyskania materiałów do opracowania merytorycznego i graficznego baz danych informacji turystycznej „Doliny rzeki Grabi” w zakresie walorów turystycznych Wykonawca powinien zgromadzić w terenie od respondentów (urzędników organów administracji samorządowej, sołtysów, mieszkańców, etc.) kwestionariusze ankiet, udzielone odpowiedzi na pytania wywiadu czy materiały sporządzone w trakcie obserwacji, notatki itp. stanowiące podstawę opracowania baz danych informacji turystycznej oraz wykonać zdjęcia zgodnie z zasadami wykonywania profesjonalnych zdjęć odpowiednio do lokalizacji, fotografowanych obiektów lub miejsc dla wykonywania zdjęć pejzaży, zdjęć portretowych, zdjęć obiektów budowlanych/architektury, zdjęć produktów regionalnych itp.


Wykonawca przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektów
i opracowań, w tym prawo do wykorzystywania tychże materiałów promocyjnych w części lub w całości na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim.

 

2. Termin realizacji zamówienia:

 

Termin wykonania zamówienia do dnia 15 kwietnia 2013 r.

 

3. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą albo sami spełniać poniższe wymagania albo wskazać do realizacji zamówienia osobę, którą dysponują i która będzie realizowała zamówienie spełniającą poniższe wymagania ;

  • posiadać wykształcenie wyższe w zakresie etnologii lub etnografii lub dysponować osobą posiadającą takie wykształcenie
  • posiadać doświadczenie praktyczne w zakresie wykonania co najmniej 2 baz danych informacji turystycznej, podobnych do przedmiotu zamówienia;

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie).

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy:

 


1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
2) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego nawet po wezwaniu do ich uzupełnienia,
4) których upadłość bądź likwidację ogłoszono lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne.

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania.


Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń.

 

4. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

1) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Zamawiający żąda aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;


2) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda wykazu wykonanych lub wykonywanych nadal wymaganych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, z podaniem ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie osobiście realizował zamówienie ponadto wskazanie podstawy do dysponowania taką osobą (umowa o pracę, umowa zlecenia, etc).

 

Uwaga: Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-lii) wykonawcy podpisującego ofertę.

 

5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

 

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest: Justyna Tarka, w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerami tel. 43 676 21 30 e-mail: j.tarka@dolinagrabi.pl

 

6. Termin związania ofertą:

 

1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu do składania ofert.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia.
4) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania.
5) Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, ręcznie długopisem lub niezmywalnym atramentem.
6) Wykonawca może zastrzec, że dokumenty dołączone do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku dokumenty te powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
7) Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
8) Wszelkie zmiany i poprawki powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące
ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
9) Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinno zawierać dodatkowe oznaczenie: ZMIANA OFERTY.

 

8. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert:

 

1) Ofertę należy zapakować w nieprzeźroczystą kopertę.
2) Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz oznakowana następująco: „Oferta na opracowanie bazy informacji turystycznej „Doliny rzeki Grabi”.
3) Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask do dnia 23 listopada 2012 r. do godz. 15:00
4) O ważności oferty decyduje data wpłynięcia dokumentów do Zamawiającego.
5) Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na otwarcie ofert w dniu 23 listopada 2012 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Batorego 31 (I piętro pok. 106), 98-100 Łask.
6) Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny.
7) Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.

 

9. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:

 

1) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena ofertowa - cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie miesięczne) - 100%.

Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
C = (Cmin /Cb ) x 100%
gdzie:
C - cena
Cmin- cena najniższa
Cb – cena badana


2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta niepodlegajaca odrzuceniu
z najniższą ceną.
3) Jeżeli jedynym kryterium oceny ofert jest cena, a nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym w wezwaniu.
4) Wykonawca składając ofertę dodatkową nie może zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w złożonych ofertach.

 

10. Przebieg postępowania ofertowego:

 

1) Czynności związane z wyborem ofert wykonuje Komisja Przetargowa wyznaczona przez Zamawiającego.
2) Komisja Przetargowa stwierdza prawidłowość ogłoszenia niniejszego postępowania ofertowego oraz ustala liczbę otrzymanych ofert.
3) Komisja Przetargowa:
a) otwiera koperty z ofertami, dokonuje analizy ofert, a następnie odrzuca oferty, które wpłynęły po terminie, nie zawierające wszystkich danych określonych w zapytaniu lub gdy zaproponowany przez wykonawcę termin realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia jest dłuższy niż termin wskazany w zapytaniu;
b) wybiera najkorzystniejszą z ofert, uwzględniając kryteria oceny ofert lub zamyka postępowanie bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty;
c) sporządza protokół z przebiegu postępowania, który podpisują członkowie Komisji Przetargowej.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania lub unieważnienia postępowania, w każdym czasie, bez podawania przyczyn.

 

11. Informacja o finansowaniu zamówienia przy udziale środków z Unii Europejskiej:

 

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu realizowanego w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; oś IV: „Leader” finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Do pobrania:

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe


Wirtualny spacer

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś324
Wczoraj332
Bieżący tydzień1870
Bieżący miesiąc9232
Wszystkich660494