na wdrożenie kompleksowego projektu questingu pod tytułem „Questing umożliwi innowacyjne zwiedzanie”, akronim „QUIZ” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy objętego PROW na lata 2007-2013


I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi"
ul. Batorego 31 lok. 106, 98-100 Łask
tel. +48 43 676 21 30
lgd@dolinagrabi.pl
www.dolinagrabi.pl
NIP 8311603911
REGON 100519609
Dane rejestrowe: wpis do rejestru stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305994.
Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

  • Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”, ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew
  • STOWARZYSZENIE LGD "BUD-UJ RAZEM", ul. Rokicińska 6, 97-225 Ujazd


II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
wdrożenie kompleksowego projektu questingu pod tytułem „Questing umożliwi innowacyjne zwiedzanie”, akronim „QUIZ” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu całości zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi wdrożenie kompleksowego projektu questingu pod tytułem „Questing umożliwi innowacyjne zwiedzanie”, akronim „QUIZ” dla Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi", obejmującej obszar 9 gmin: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady, Zelów, oraz dla Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” obejmującej obszar 7 gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice, Zgierz, a także dla STOWARZYSZENIA LGD „BUD-UJ RAZEM” obejmującej obszar 16 gmin: Bełchatów, Będków, Budziszewice, Czarnocin, Gomunice, Grabica, Gorzkowice, Kamieńsk, Ksawerów, Moszczenica, Pabianice, Rozprza, Rzgów, Tuszyn, Ujazd, Wola Krzysztoporska. Zamówienie obejmuje opracowanie 35 questów (w tym 3 questy transgraniczne dla LGD „Dolina rzeki Grabi”) na terenie 32 wskazanych wyżej gmin, wchodzących w obszar Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi", Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz STOWARZYSZENIA LGD „BUD-UJ RAZEM”. Każdy z opracowanych questów umożliwi aktywne odkrywanie dziedzictwa regionalnego, poprzez przygotowanie tras questingowych w formie nieoznakowanych w terenie ścieżek, po których turyści przemieszczać się będą zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ulotce. Wszystkie questy, w tym materiały informacyjne i promocyjne, strony internetowe, aplikacje muszą zostać oznakowane zgodnie z Zasadami promocji projektów dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wykonawca przeniesie na LGD „Dolina rzeki Grabi”, STOWARZYSZENIE LGD „BUD-UJ RAZEM” oraz Fundację Rozwoju Gmin „PRYM” w chwili przekazania poszczególnych części zamówienia, będącego jednocześnie utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 74 do 77² ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz 631 ze zmn.) bez oddzielnego wynagrodzenia. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek wszystkich części przedmiotu zamówienia, w tym również do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi projektami. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo do udzielenia zgody na korzystanie i eksploatacje z praw autorskich do utworów stanowiących opracowanie questów (materiałów, stron internetowych etc) w całości lub w części (prawo do wykonywania prawa zależnego). Każdy z questów należy zaprojektować wykonać i wdrożyć zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawierającym podstawowe wytyczne dotyczące zaprojektowania, wykonania i wdrożenia questów oddzielnie dla każdej z Lokalnej Grupy Działania.

II.1.4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie kompleksowego projektu questingu pod tytułem „Questing umożliwi innowacyjne zwiedzanie”, akronim „QUIZ” w następującym zakresie:

Część 1: „Organizacja spotkania informacyjnego na terenie Partnerów projektu współpracy” – Wykonawca zorganizuje 3 spotkania informacyjne (po jednym spotkaniu na terenie każdego z Zamawiających LGD) w terminie między 15.04.2013 r. a 30.04.2013 r.. Spotkanie powinno trwać 2 godziny. Miejsce organizacji spotkania zapewni na swój koszt Zamawiający. Podczas spotkania zostaną ustalone grupy, które będą współpracowały z trenerami w zakresie opracowania questów. Program spotkania powinien uwzględnić metodykę wyboru uczestników poszczególnych grup roboczych oraz wybór lidera w każdej grupie, który będzie odpowiedzialny za kontakt z trenerem.


Cześć 2:
„Organizacja spotkania wprowadzającego do metodologii questingu dla reprezentantów LGD połączonego z wyjazdem mającym na celu przejście przykładowych tras questingowych” – Wykonawca zorganizuje 1 spotkanie wprowadzające do metodologii questingu dla reprezentantów LGD połączone z 2 dniowym wyjazdem mającym na celu przejście przykładowych tras questingowych” w terminie między 25.04.2013 r. a 26.04.2013 r. dla 112 osób w podziale na następujące grupy: LGD "Dolina rzeki Grabi" - 40 osób, STOWARZYSZENIE LGD "BUD-UJ RAZEM" - 32 osoby, Fundacja Rozwoju Gmin "PRYM" - 40 osób. Uczestnikami spotkania będą osoby zaangażowane w realizację projektu, które będą uczestniczyły w opracowywaniu questów. Uczestnicy spotkania w ramach wizyty studialnej przejdą trasę 3 questów o różnej tematyce. Efektem spotkania ma być przeprowadzenie analizy miejsc i materiałów źródłowych o potencjalnych elementach questów na terenie Partnerskich LGD. Wykonawca zapewni ubezpieczenie uczestników wyjazdu oraz transport autokarem z klimatyzacją. Miejsca zbiórki/powrotu: LGD „Dolina rzeki Grabi” – Łask ul. Batorego 31; STOWARZYSZENIE LGD "BUD-UJ RAZEM" - Czarnocin, ul. Poniatowskiego 5 oraz Kamieńsk ul. Szkolna 4; Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” - Parzęczew, ul. Ozorkowska 3. Miejsce zakwaterowania: pokoje 1 i 2 osobowe (odpowiednio kobiety, mężczyźni) z pełnym węzłem sanitarnym w średnim standardzie w obiekcie klasy co najmniej pensjonatu. Wykonawca zapewni całodobowe wyżywienie, w tym: 1. dzień: obiad, kolacja, 2. dzień: śniadanie, obiad obejmujący zupy, dania ciepłe z porcją mięsa, sałatki, napoje gorące, wodę oraz soki. Odbiór wykonanej usługi przeprowadzony zostanie na podstawie dokumentacji złożonej przez Wykonawcę w formie oryginałów: list obecności, wydanych certyfikatów, potwierdzenia przez uczestników otrzymanych materiałów, certyfikatów oraz innych dokumentów niezbędnych do stwierdzenia prawidłowości realizacji usługi, a także kontroli dokonanej przez Zamawiającego dokumentacji merytorycznej przeprowadzonej usługi.


Cześć 3: „Organizacja spotkania edukacyjnego z zakresu metodologii questów - cz. 1” w łącznym wymiarze 24 spotkań, przy czym każde ze spotkań odbędzie się między godzinami od 10.00 do 16.00. Przewidziana liczba osób w grupie wynosi 15. Wykonawca zapewni udział 1 trenera prowadzącego spotkanie. Spotkania zostaną zorganizowane każdorazowo na terenie jednej z wybranych gmin członkowskich poszczególnych Zamawiających. Miejsce spotkania zapewni na swój koszt Zamawiający. Transport uczestników spotkania na miejsce sesji plenerowej zapewni na swój koszt Zamawiający. Spotkania zostaną zorganizowane w podziale na każdego z Zamawiających w następujący sposób: LGD "Dolina rzeki Grabi" – na terenie 9 gmin , STOWARZYSZENIE LGD "BUD-UJ RAZEM" – na terenie 8 gmin (2 gminy na 1 spotkaniu) oraz Fundacja Rozwoju Gmin "PRYM" – na terenie 7 gmin. Celem spotkania będzie rozpoczęcie układania questu. Efektem ma być wstępne przygotowanie, przez każdą z 24 grup, questu z podstawowymi elementami. Proponowany ramowy program warsztatów:
10.00 - 11.30 sesja szkoleniowa (wprowadzenie do metodologii questingu, zasad kreacji
i tworzenia questów).
11.30 – 11.40 – przerwa kawowa
11.40 – 12.30 – sesja szkoleniowa (wprowadzenie do zasad kreacji map i ulotek)
12.30 - 13.30 przerwa obiadowa
13.30 - 16.30 - sesja plenerowa (analiza potencjalnego miejsca questu).
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zapewnienie narzędzi i materiałów piśmiennych potrzebnych do opracowania ulotek i pieczątek.

Część 4: „Opracowanie questów w części obejmującej sporządzenie wierszowanych wskazówek” – w ilości 35. Działania będą obejmowały dopracowanie wstępnie przygotowanych questów. Praca będzie odbywała się w grupach roboczych ustalonych na pierwszym spotkaniu organizacyjnym. Układane questy będą poddawane bieżącej korekcie przez trenerów. Za kontakt z trenerem odpowiedzialny będzie lider grupy. Do obowiązków trenera koordynującego pracę nad questami w danym LGD będzie należało raz w miesiącu złożenie raportu z realizacji opracowania questów w formie elektronicznej wskazanemu przedstawicielowi Zamawiającego.


Cześć 5: „Organizacja spotkania edukacyjnego z zakresu metodologii questów - cz. 2” - w łącznym wymiarze 35 spotkań z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przetestowanie jednego questu który powinien wynosić około 3 godzin. Przewidziana liczba osób w grupie wynosi 15. Wykonawca zapewni udział 1 trenera prowadzącego spotkanie. Spotkania zostaną zorganizowane każdorazowo na terenie poszczególnych Zamawiających. Transport uczestników spotkania na miejsce sesji plenerowej zapewni na swój koszt Zamawiający. Spotkania zostaną zorganizowane w podziale na każdego z Zamawiających w następujący sposób: LGD "Dolina rzeki Grabi" – 12 spotkań, STOWARZYSZENIE LGD "BUD-UJ RAZEM" – 16 spotkań oraz Fundacja Rozwoju Gmin "PRYM" – 7 spotkań. Celem spotkania będzie testowanie ułożonego Questu. Proponowany ramowy program warsztatów:
10.00 - 11.30 - sesja plenerowa (test ułożonego questu)
11.30 – 11.40 – przerwa kawowa
11.40 - 12.30 – omówienie i wprowadzenie ew. poprawek do questu.


Cześć 6: „Opracowanie graficzne i druk ulotek dla 35 questów” – zamówienie obejmuje wykonanie 1000 szt. ulotek dla każdego questu (łącznie 35 000 szt.). Ulotka powinna zawierać podstawowe informacje o queście, mapę z wierszowanymi wskazówkami oraz miejsce na pieczątkę stanowiącą potwierdzenie przejścia questu. Ulotka powinna być wykonana z uwzględnieniem następujących wymagań:
- format A4 składane do formatu DL
- druk dwustronny 4+4 CMYK
- papier kredowany, matowy, gramatura 170g/m2.
Projekt ulotki musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji minimum 3 dni przed planowanym oddaniem do druku. Wykonawca dostarczy na swój koszt przygotowane ulotki do siedzib poszczególnych Zamawiających.


Cześć 7: „Przygotowanie skrzynek na pieczątkę” w ilości 35 szt. Dla każdego z 35 questów wykonana zostanie 1 skrzynka na pieczątkę. Skrzynki z pieczątką będą znajdowały się
w miejscu kończącym trasę questu. Za umieszczenie skrzynki w terenie odpowiedzialny jest Wykonawca. Skrzynka w postaci plastikowego pudełka (odpornego na zmiany pogody) powinna posiadać wymiary ok.12x8x5 cm oraz musi być zamykana na zatrzask. Projekt skrzynki Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji minimum 3 dni przed planowanym oddaniem do wykonania.


Cześć 8: „Przygotowanie pieczątek” w ilości 35 szt. Dla każdego z 35 questów wykonana zostanie 1 pieczątka. Za umieszczenie pieczątki w terenie odpowiedzialny jest Wykonawca. Materiał: gumka-myszka. Wymiary: ok. 3 cm x 6 cm. Projekt pieczątki musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji minimum 3 dni przed planowanym oddaniem do wykonania. Wykonawca dostarczy na swój koszt przygotowane pieczątki do siedzib poszczególnych Zamawiających.


Cześć 9: „Opracowanie projektu graficznego albumu kolekcjonerskiego” – album kolekcjonerski powinien zawierać informacje o projekcie współpracy oraz opracowanych 35 questach wraz z miejscem na pieczątkę.
Dane techniczne albumu:
- format A6 (148 mm x 106 mm)
- druk dwustronny 4+4 CMYK (dwustronny kolor)
- 40 stron z okładkami
- papier kredowany, matowy, gramatura kart wewnętrznych do 170 gr/m2 , okładek - 200 gr/m2
- oprawa zeszytowa.
Projekt albumu musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji minimum 3 dni przed planowanym oddaniem do druku.


Cześć 10:
„Druk albumu kolekcjonerskiego” w ilości 6030 szt. w podziale na LGD "Dolina rzeki Grabi" - 2700 szt., STOWARZYSZENIE LGD "BUD-UJ RAZEM" - 2330 szt. oraz Fundację Rozwoju Gmin "PRYM" - 1000 szt. Wykonawca dostarczy na swój koszt przygotowane albumy kolekcjonerskie do siedzib poszczególnych Zamawiających.


Cześć 11:
„Opracowanie graficzne i druk odznaki odkrywcy” w ilości 4000 szt. w podziale na LGD "Dolina rzeki Grabi" - 1000 szt., Fundacja Rozwoju Gmin "PRYM" - 1000 szt. oraz STOWARZYSZENIE LGD "BUD-UJ RAZEM" - 2000 szt. Wykonawca przygotuje 4 stopniową odznakę odkrywcy typu QUICK BUTTON, o wymiarach 38 mm i zapięciem w postaci agrafki. Odznaka będzie wykonana w formie wydruku pełnokolorowego zabezpieczonego bezbarwną folią i obciągniętego na krążku z aluminiowej blaszki. Projekt odznaki musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji minimum 3 dni przed planowanym oddaniem do wykonania. Wykonawca dostarczy na swój koszt przygotowane odznaki odkrywcy do siedzib poszczególnych Zamawiających.


Cześć 12: „Działania media relations” – Zamawiający wymaga opracowania i dystrybuowania informacji prasowych o projekcie do mediów lokalnych i ogólnopolskich. Wszystkie informacje prasowe muszą otrzymać akceptację Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do zamieszczenia minimum 3 artykułów sponsorowanych w mediach lokalnych i ogólnopolskich (proponowane terminy: maj 2013, wrzesień 2013 r., marzec 2014 r.), przykładowo: Dziennik Łódzki, Dziennik Ekspress Ilustrowany. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć Organizacja co najmniej 3 spotkań z mediami oraz emisja minimum 60 spotów reklamowych (długości co namniej 30 sekund) w wybranych rozgłośniach radiowych o zasięgu wojewódzkim oraz lokalnym, przykładowo w: Radio Eska Łódź, Radio Łódź, Rozgłośni Regionalnej Nasze Radio 104,7 FM, Strefa FM/Radio FaMa. Wykonawca przeprowadzi akcję promocyjną questów podczas imprezy promocyjnej z udziałem mediów połączonej z przejściem wybranego questu/questów przez uczestników imprezy. Zadaniem Wykonawcy będzie poinformowanie wyselekcjonowanej grupy dziennikarzy o wydarzeniu oraz dopilnowanie ukazania się publikacji (emisji) na ten temat. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i przekazywania raportów medialnych z działań PR. Raporty medialne będą dostarczane kwartalnie w formie pliku DOC lub PDF. Raport będzie zawierać ogólną liczbę publikacji w danym kwartale, rodzaj medium, tytuł medium, tytuł publikacji i jej skan/nagranie. Raporty będą składane przedstawicielowi Zamawiającego w formie elektronicznej. Wykonawca musi wykonać oraz uruchomić stronę internetową projektu, która będzie grupowała wszystkie informacje dotyczące projektu, jego uczestników, utworzonych questów oraz atrakcji regionu. Strona musi być wyposażona w panel umożliwiający łatwe
i intuicyjne zarządzanie stroną, w szczególności:
 dodawanie, usuwanie i tworzenie nowych artykułów
 dodawanie, usuwanie i zarządzenie galerią zdjęĆ z opisem
 dodawanie plików, przykładowo: PDF, excell, word itp.
 funkcja strony agregującej (krótki artykuł na stronie głównej, a pozostała część na podstronie)
 tworzenie nowych edytowalnych części menu oraz podmenu
Projekt graficzny i funkcjonalny strony wykonany zostanie w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi zamawiającemu projekt interfejsu produktu do akceptacji i naniesie ewentualne zmiany. Strona wykonana zostanie z wykorzystaniem technologii CMS, strona kodowana w HTML4 i CSS2, system kodowania znaków UTF-8. Strona musi być obsługiwana przez wszystkie najnowsze przeglądarki www, pełne wspomaganie: Internet Explorer 8, Firefox 2, Google Chrome 18, Opera 11, Safari 5.
Podstawowe parametry techniczne:
- wymagany JavaScript
- obrazy *.jpg, *.gif, *.png
- licznik odwiedzin podstron, licznik pobrań plików
- skalowanie czcionki
- generowanie dokumentów/stron w wersji „do druku”
- dodatkowo dostosowanie strony do aplikacji mobilnych
W trakcie projektu będzie prowadzona stała aktualizacja strony projektu w cyklu cotygodniowym o bieżące informacje dot. projektu, uczestników oraz atrakcji regionu. Wszystkie wpisy będą specjalnie tagowane, dzięki czemu będzie to prowadzić do automatycznego pozycjonowania treści o projekcie w Google. Wykonawca zamieści wybrane wpisy również na portalach poświęconych tematyce questing oraz na Facebook. Z witryny pobierana będzie aplikacja na platformy iOS/Android
Witryna ma zostać zamieszczona na domenie będącej własnością Wykonawcy i utrzymana przez Wykonawcę przez okres co najmniej 7 lat oraz jako subdomena na domenach:
* home.pl, adres: www.quiz.dolinagrabi.pl
* buduj.eu, adres: www.quiz.buduj.eu
* home.pl, adres: www.quiz.fundacjaprym.pl
Strona wraz z prawami autorskimi zostanie przekazana do administracji poszczególnym Zamawiającym. Zadaniem Wykonawcy będzie również przygotowanie projektu graficznego plakatu, który będzie informował o pierwszym spotkaniu informacyjnym. Plakat powinien zawierać miejsce na edycję daty i miejsca spotkania. Za druk i dystrybucję plakatów odpowiedzialne będą: LGD „Dolina rzeki Grabi”, STOWARZYSZENIE LGD „BUD-UJ RAZEM”, Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”. Plakat zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej umożliwiającej edytowanie.


Cześć 13: „Opracowanie aplikacji na platformy iOS/Android dla wszystkich questów” – aplikacja będzie pobierana bezpłatnie ze strony projektu i umożliwi turyście przejście questów w terenie bez konieczności skorzystania z drukowanej ulotki questu. Po wejściu na stronę projektu możliwe będzie pobranie na telefon wszystkich 35 questów. Przechodzenie questu w terenie będzie możliwe dzięki wykorzystaniu GPS, do wyświetlania kolejnych zwrotek questu. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie:
- mechanizmu do przechowywania opisu questów w aplikacji,
- głównego layoutu aplikacji i ekranu startowego,
- ekranu wyboru questu do realizacji (nazwa, opis lokalizacji, zdjęcie),
- ekranu opisu questu i ekranu z zaznaczeniem questu na mapie,
- ekranu wykonywania questu z możliwością wprowadzania odpowiedzi w formie liter lub cyfr oraz śledzenie swojej pozycji na mapie ,
- mechanizmu zapamiętywania punktów za questy i ekranu ich prezentacji,
- ekranu prezentacji obrazka-pieczęci i mechanizmu jego pobierania na tel.,
- mechanizmu rozesłania informacji o zdobytych punktach (FB + mail),
- ekranów każdych 35 questów,
- projektu funkcjonalnego,
- grafiki,
- mechanizmu do wyświetlania kolejnych zwrotek questu i jego zaliczenia za pomocą geolokalizacji
oraz wykonanie prac IT. Wykonawca przedstawi zamawiającemu projekt interfejsu produktu do akceptacji i naniesie ewentualne zmiany.


III. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Termin wykonania całości zamówienia upływa z dniem 30.06.2014 r. Zamówienie będzie wykonane w dwóch etapach zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w zakresie organizacji spotkania informacyjnego na terenie Partnerów projektu współpracy („Etap 1”) w terminie od 15.04.2013 r. do 30.04.2013 r.,

2. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w zakresie organizacji spotkania wprowadzającego do metodologii questingu dla reprezentantów LGD połączonego z wyjazdem mającym na celu przejście przykładowych tras questingowych („Etap 1”) w terminie od 25.04.2013 r. do 26.04.2013 r.

3. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w zakresie organizacji spotkania edukacyjnego z zakresu metodologii questów – cz. 1 („Etap 1”) w terminie od 01.06.2013 r. do 30.09.2013 r.

4. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w zakresie opracowania questów w części obejmującej sporządzenie wierszowanych wskazówek („Etap 1”) w terminie od 1.06.2013 r. do 30.09.2013 r.

5. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w zakresie organizacji spotkania edukacyjnego z zakresu metodologii questów – cz. 2 („Etap 1”) w terminie od 1.10 2013 r. do 31.10.2013 r.

6. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w zakresie opracowania graficznego i druku ulotek dla 35 questów („Etap 1”) nie później niż do dnia 30.11.2013 r.

7. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w zakresie przygotowania skrzynek na pieczątkę („Etap 1”) nie później niż do dnia 30.11.2013 r.

8. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w zakresie przygotowania pieczątek („Etap 1”) nie później niż do dnia 30.11.2013 r.

9. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w zakresie projektu graficznego albumu kolekcjonerskiego („Etap 1”) nie później niż do dnia 30.11.2013 r.

10. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w zakresie druku albumu kolekcjonerskiego („Etap 1”) nie później niż do dnia 30.11.2013 r.

11. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w zakresie opracowania graficznego i druku odznaki odkrywcy („Etap 1”) nie później niż do dnia 30.11.2013 r.

12. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w zakresie działań media relations obejmującej obsługę medialną („Etap 2”) w części dotyczącej Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” i STOWARZYSZENIE LGD „BUD-UJ RAZEM” w terminie od 1.04.2013 r. od 30.06.2014 r., a w części dotyczącej Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w terminie od 1.04.2013 r. do 31.05.2013 r., z wyłączeniem wykonania strony internetowej, która zostanie wykonana dla Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w terminie do 30.06.2014 r.

13. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w zakresie opracowania aplikacji na platformy iOS/Android dla wszystkich questów („Etap 2”) nie później niż do dnia 31.12.2013 r.


IV. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

IV.1) Wadium

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.

IV.2) Zaliczki

Zamawiający Lokalna Grupa Działania "Dolina rzeki Grabi, Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” i STOWARZYSZENIE LGD „BUD-UJ RAZEM” zapłacą na rzecz Wykonawcy cenę za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia w zakresie części zamówienia odnoszących się do poszczególnych zamawiających w następujących terminach:

1) za wykonanie zobowiązań Wykonawcy w zakresie obejmującym (Etap 1): w ciągu 14 dni od podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie prac Etapu 1 bez zastrzeżeń;

2) za wykonanie zobowiązań Wykonawcy w zakresie obejmującym (Etap 2): w ciągu 14 dni od podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie prac Etapu 2 bez zastrzeżeń.

Zamawiający zapłacą cenę na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT wystawionych po danym Etapie przez Wykonawcę.

IV.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• IV. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania licencji udzielonej przez fundację Valley Quest. W związku z powyższym Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie ważnej licencji uprawniającej do wykonania przedmiotu zamówienia.

• IV.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały lub są wykonane należycie. - warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej 5 projektów questingowych, w tym w realizacji minimum 1 projektu sieciowego, w którym w jednym miejscu zrealizował co najmniej 3 questy.

IV.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań.

• IV.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli: - Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 3 trenerami, z których każdy musi posiadać doświadczenie w realizacji minimum 5 projektów questingowych, w tym w realizacji minimum 1 projektu sieciowego, w którym w jednym miejscu zrealizował co najmniej 3 questy, z tym że poprzez realizację rozumie się przeprowadzenie szkolenia zgodnego z metodologią questingu, co najmniej uczestnictwo w analizie terenu, konsultacjach przy powstawaniu każdego z questów oraz testowaniu i dopracowywaniu finalnej wersji każdego z questów.

• IV.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań.


IV.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

• licencję udzieloną przez fundację Valley Quest.

• wykaz trenerów, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za opracowanie questów, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

• program organizacji spotkania informacyjnego.

• program organizacji spotkania wprowadzającego do metodologii questingu dla reprezentantów LGD połączonego z wyjazdem mającym na celu przejście przykładowych tras questingowych, zawierający w szczególności informację dotyczącą zakwaterowania uczestników wyjazdu, standardu pokoi, proponowanego wyżywienia, środka transportu uczestników spotkania.

• program organizacji spotkania edukacyjnego z zakresu metodologii questów – cz. 1 wraz z wykazem narzędzi i materiałów przeznaczonych do opracowania questów.

• program organizacji spotkania edukacyjnego z zakresu metodologii questów – cz. 2.


V. Procedura

V.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. W prowadzonym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm). W związku z powyższym, Wykonawcom biorącym udział w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nazwanym: „Wdrożenie kompleksowego projektu questingu pod tytułem „Questing umożliwi innowacyjne zwiedzanie”, akronim „QUIZ” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” nie przysługują m.in. środki ochrony przewidzianej w w/w ustawie, a Zamawiający nie jest związany postanowieniami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednakże Zamawiający będzie posiłkował się terminami i niektórymi rozwiązaniami zapożyczonymi z w/w ustawy celem zapewnienia pełnej przejrzystości powyższej procedury oraz zachowania zasad konkurencji.

V.2) Kryteria oceny ofert:

1) Cena – 80 %
2) Atrakcyjność projektu questingu – 20 %

V.2.1) Opis i punktacja kryteriów:

1) oferty oceniane będą punktowo.
2) w trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za kryterium ceny według następujących zasad:
a) kryterium ceny wyliczane będzie wg wzoru:
b) Kc= COmin/CN * W.
c) W - waga ocenianego kryterium (80).
d) COmin - cena obliczeniowa najniższa spośród wszystkich ważnych ofert.
e) CN - cena obliczeniowa oferty ocenianej.
f) maksymalna liczba punktów do uzyskania za kryterium ceny - 80 pkt.
3) za atrakcyjność projektu questingu można otrzymać od 0 do 20 pkt. W ramach danego kryterium ocenie podlegać będzie proponowane programy: spotkania informacyjnego, spotkania wprowadzającego do metodologii questingu dla reprezentantów LGD połączonego z wyjazdem mającym na celu przejście przykładowych tras questingowych oraz spotkań edukacyjnych, dostosowanie do potrzeb Zamawiającego oraz ocena technik i metod wdrożenia questów. Maksymalnie za atrakcyjność projektu questingu oferta może otrzymać 20 pkt. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Ocena punktowa wobec każdej złożonej, ważnej oferty przeprowadzona w oparciu
o kryteria ceny oraz atrakcyjności szkolenia zostanie ustalona na podstawie następującego wzoru:
a) OPE = KPS + KC
b) OPE – ogólna punktacja wykonawcy usługi
c) KPS – wartość punktowa przyznana za kryterium atrakcyjność projektu questingu
d) KC - wartość punktowa przyznana za kryterium ceny.
5) oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
6) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała sumarycznie największą liczbę punktów.


V.3) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Biuro Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi", ul. Batorego 31 lok. 106, 98-100 Łask, data – 29.03.2013r., godzina – 15:30


V.4) MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Biuro Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi", ul. Batorego 31 lok. 106, 98-100 Łask, data – 29.03.2013r., godzina – 16:30


V.5) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: wymagany termin związania treścią oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 5 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


V.6) OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY – WYMOGI FORMALNE:
1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, na formularzu ofertowym załączonym do niniejszej Zapytania jako Załącznik Nr 1;
2. Ofertę składa się w zalakowanej lub zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na wdrożenie kompleksowego projektu questingu pod tytułem „Questing umożliwi innowacyjne zwiedzanie”, akronim „QUIZ”.
3. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów bądź kserokopii. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisem oferenta lub osoby przez niego upoważnionej, na każdej zapisanej stronie kopii.
4. Wszystkie dokumenty składane przez oferenta powinny być wypełnione komputerowo, maszynowo lub czytelnym pismem drukowanym. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez oferenta powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Uprawnienie to winno wynikać z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę w imieniu oferenta podpisywać będzie pełnomocnik, do oferty powinno zostać dołączone stosowne pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.
5. Za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.
6. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana, celem uchronienia przed zdekompletowaniem oferty.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Oferta winna obejmować całość zamówienia i zawierać jednoznacznie opisaną propozycję zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi niniejszym Zapytaniem.
9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, ani częściowych. Oferty częściowe, wariantowe (alternatywne) bądź niejednoznacznie określające propozycję zrealizowania przedmiotu zamówienia – będą odrzucone.
10. Odrzuceniu podlegają w szczególności oferty, które nie spełniają wymogów zapytania, w szczególności co do sposobu obliczenia ceny i przedmiotu zamówienia.
11. W toku badania i oceny treści ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12. Zamawiający może poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, o czym informuje danego Wykonawcę. Wykonawca może nie zgodzić się na poprawienie oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego.


V.7) PRZEBIEG POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:
1) Czynności związane z wyborem ofert wykonuje Komisja Przetargowa, składająca się z dwóch przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi”, z których jeden pełni funkcję Przewodniczącego i po jednym przedstawicielu Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” i STOWARZYSZENIA LGD „BUD-UJ RAZEM”.
2) Komisja Przetargowa obraduje w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi” i do jej obowiązków należy stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia niniejszego postępowania ofertowego oraz ustalenie liczby otrzymanych ofert, a ponadto Komisja Przetargowa:
a) otwiera koperty z ofertami, dokonuje analizy ofert, a następnie odrzuca oferty, które wpłynęły po terminie, nie zawierające wszystkich danych określonych w zapytaniu lub gdy zaproponowany przez wykonawcę termin realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia jest dłuższy niż termin wskazany w zapytaniu;
b) wybiera najkorzystniejszą z ofert, uwzględniając kryteria oceny ofert lub zamyka postępowanie bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty;
c) sporządza protokół z przebiegu postępowania, który podpisują członkowie Komisji Przetargowej.


VI. Informacje dodatkowe

VI.6.1) Informacje dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

VI.6.2) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: tak

VI.6.3) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
Umowa będzie zawarta na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy z każdorazowym uwzględnieniem odrębnego zakresu zamówienia, oddzielnie z każdym z Zamawiających. Umowa zostanie zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym indywidualnie przez każdego z Zamawiających.

VI.6.4) Zastrzeżenie o możliwości unieważnienia postępowania lub zmiany zapytania ofertowego: Zamawiający może w dowolnej chwili unieważnić postępowanie lub zmienić treść zapytania ofertowego, bez podawania przyczyn. Zamawiający poinformuje stosowne strony o powyższym fakcie za pośrednictwem tożsamego kanału dystrybucji zapytania ofertowego.


Załączniki:

- Formularz oferty

- Pytania i odpowiedzi


 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe


Wirtualny spacer

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś13
Wczoraj243
Bieżący tydzień556
Bieżący miesiąc4074
Wszystkich622958