EUROPEAN ACADEMY NETWORK
ENCOURAGING DEMOCRATIC PARTICIPATION AT EU LEVEL

W dniu 9 września 2021 r. odbyło się szkolenie pt. „Formy wsparcia i zasady ubiegania się o przyznanie pomocy z funduszy Unii Europejskiej dla osób planujących podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą oraz aktywnych społecznie”. Organizatorem szkolenia – lokalnego wydarzenia w ramach realizacji projektu „EUROPEAN ACADEMY NETWORK ENCOURAGING DEMOCRATIC PARTICIPATION AT EU LEVEL”, którego liderem jest Veliko Tarnovo Municipality, była Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, partner projektu. W szkoleniu udział wzięło 41 osób.

Głównym celem projektu „EUROPEAN ACADEMY NETWORK ENCOURAGING DEMOCRATIC PARTICIPATION AT EU LEVEL” jest dostarczenie lokalnym i regionalnym politykom, stowarzyszeniom i obywatelom narzędzi, które będą wspierać ich świadome obywatelskie i polityczne uczestnictwo na poziomie UE. European Academy Network łączy miasta i organizacje z całej Europy w serii międzynarodowych wydarzeń, podczas których doświadczają różnorodnych form edukacyjnych i podnoszących świadomość polityczną i obywatelską. Pozwalają one lepiej zrozumieć procedury i standardy, które składają się na Unię Europejską i aktywne obywatelstwo europejskie. Działania w ramach projektu – głównie międzynarodowe spotkania partnerskie - odbywają się w okresie od marca 2020 do marca 2022 roku, angażując 14 partnerów z 13 krajów: Bułgarii, Włoch, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Malty, Słowenii, Węgier, Chorwacji, Austrii, Czarnogóry, Polski i Łotwy. Sieć gromadzi również dobre praktyki na temat tego, w jaki sposób samorządy, aktywiści i obywatele mogą "zbliżyć się do Europy" i uczestniczyć w jej tworzeniu. Realizacja projektu przyczynia się do podniesienia kompetencji uczestników w zakresie demokracji w gminach i krajach partnerskich oraz w UE jako całości. Projekt stwarza również możliwości wzajemnego zrozumienia, międzykulturowej solidarności edukacyjnej, zaangażowania społecznego i wolontariatu na poziomie Unii.

Bardzo dziękujemy za odpowiedź na nasze zaproszenie i zaangażowanie się w realizację projektu Lokalnemu Punktowi Informacyjnemu Funduszy Europejskich w Sieradzu, który reprezentowała Aleksandra Wrzosek, Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, reprezentowanej przez Magdalenę Dziędziel oraz Bełchatowsko Kleszczowskiemu Parkowi Przemysłowo Technologicznemu, który był reprezentowany przez Roberta Michalskiego.

Prezentacje przedstawione przez naszych prelegentów oraz dyskusja podczas spotkania, pokazały bardzo szeroki wachlarz możliwości jakie daje nam członkostwo w Unii Europejskiej oraz z jak bogatej oferty programów finansowych z Funduszy Strukturalnych, może skorzystać mieszkaniec, przedsiębiorca, jednostka samorządu terytorialnego, instytucja kultury czy organizacja pozarządowa. Oferta jest naprawdę szeroka. Poczynając od dotacji, preferencyjnych pożyczek – rozwojowych, płynnościowych (Inicjatywa JEREMIE2), regionalnej pożyczki obrotowej, bonów szkoleniowych, bonów na cyfryzację, jak również pomocy w przygotowywaniu i sporządzaniu dokumentacji przy ubieganiu się o pożyczki, kredyty, dotacje itp.

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” przedstawiła natomiast możliwości wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – inicjatywa LEADER. Anna Doliwa – prezes zarządu oraz Katarzyna Bednarek – kierownik biura, omówiły najważniejsze kwestie związane z wypełnianiem wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność. Informując ponadto, iż na I kwartał 2022 roku, zaplanowane zostały dodatkowe nabory wniosków (aktualnie, po dokonaniu odpowiednich zmian w LSR, czekamy na podpisanie aneksu do umowy ramowej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego). Przewidywana pula środków to ok. 3 500 000 zł.

W obecnym okresie programowania 2014-2020 LGD w ramach naborów ogłaszanych przez LGD – wydatkowaliśmy 12 500 000 zł, przyczyniając się do powstania 42 nowych firm oraz rozwoju istniejących już na rynku firm - 23. Wsparliśmy również działania z zakresu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej.    

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w spotkaniu.

 

 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe


Wirtualny spacer

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś207
Wczoraj443
Bieżący tydzień3533
Bieżący miesiąc14573
Wszystkich828337