ZAPROSZENIE

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Kolumna Park Hotel, ul. Hotelowa 1, 95-082 Dobroń, Sala „Parkowa” w dniu 18 lutego 2020 r. /wtorek/ o godz. 16:30 /w pierwszym terminie/ lub w przypadku braku co najmniej połowy Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” uprawnionych do głosowania, o 30 minut później, czyli o godz. 17:00, w takim przypadku uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Zarządu, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór protokolanta
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi” za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia  2019 roku.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019  roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jawnego trybu głosowania w sprawie wyboru członków władz Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

W złączeniu:

 1. Sprawozdanie finansowe.
 2. Projekty uchwał Walnego Zebrania Członków.

 

     

 

                                                                             Z poważaniem,

                                                                              Prezes zarządu

                                                                                LGD „Dolina rzeki Grabi”

                                                                                                                  /-/ Anna Doliwa

 

 

Aplikacja mobilna Questy Wyprawy Odkrywców


Ulotki Questowe


Wirtualny spacer

 

 

 

 

Odwiedzin na stronie

Dziś497
Wczoraj673
Bieżący tydzień1925
Bieżący miesiąc2556
Wszystkich621440